(+421) 944000417

(+421) 948098418

mirec@mirectransport.eu

 

Objednávka paletovej prepravy | mirectransport.eu


Prepravca - spoločnosť Mirec Transport zapísaná pod obchodným menom Mirectrans Europe s.r.o. zo sídlom na adrese: Szakkayho 1, 04001 Košice (Slovensko) IČO: 47989700, DIČ : 2120001631 a všetky ďalšie spoločnosti sa podieľajúce sa na procese prepravy.

1.Úvodné ustanovenia a základne pojmy

a) obchodne podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť zásielkovej zmluvy, na ktorej sa zasielateľ zaväzuje obstarať prepravu zásielky a príjemca sa zaväzuje zaplatiť dojednanú cenu zásielkových služieb. Obchodne podmienky tak záväzným spôsobom upravujú vzťahy vzniknuté medzi zasielateľom a príjemcom pri obstaraní prepravných zásielok.

b) pojmom obstarávania prepravy zásielok sa rozumie súhrn všetkých nevyhnutných činností a úkonov súvisiacich s premiestnením zásielok od odosielateľa k príjemcovi. Obstarávanie prepravy zabezpečuje odosielateľ na základe zasielanej zmluvy, prepravného listu, objednávky prepravy prostredníctvom niektorého z formulárov umiestnených na internetovej prezentácii prepravcu a to vlastným menom, doručením na adresu príjemcu uvedeného na zmluve, poprípade na elektronickú adresu prepravcu uvedenú v kontaktnej časti týchto stránok.

c) základne pojmy :

- zasielateľ / prepravca znamená spoločnosť, ktorá sprostredkuje služby
- dopravca znamená osoba, ktorá prepravuje zásielky
- odosielateľ znamená osoba, ktorá zásielky zasiela príjemcovi
- príjemca znamená osoba, ktorá prijíma zásielky
- zásielka znamená vec, ktorá bola zasielateľom prevzatá, ako jeden celok k poskytnutí služby podľa zásielkovej zmluvy medzi zasielateľom a prepravcom
- prepravný list / objednávka znamená dokument obsahujúci údaje o odosielateľovi a príjemcovi, popis, hmotnosť zásielky a stanovenie ceny za služby

2. PRIJATIE OBJEDNÁVKY:

a) objednávku na prepravu zásielok je možné prijať telefonicky, emailom, poštou alebo vyplnením objednávkového formulára na našej webovej stránke. O prijatí objednávky bude odosielateľ informovaný telefonicky, emailom (automaticky po odoslaní objednávky) alebo sms.

b) objednávka musí obsahovať meno, adresu a kontakt na odosielateľa a tak tiež meno, adresu a kontakt príjemcu, poprípade , počet kusov, hmotnosť, rozmery zásielky a iné požadované údaje, ktoré sú označené ako povinné.

3.VYMEDZENÉ VLASTNOSTI ZÁSIELOK ODOSIELATEĽOM

a) prepravca si vyhradzuje právo, aby zásielky odovzdané na prepravu splňovali nasledujúce podmienky :

- dĺžka zásielky nesmie presiahnuť 5m
- hmotnosť 1 kusu zásielky nesmie presahovať 1500kg (platné pre každý druh prepravy)
- Pre zásielky nespĺňajúce tieto podmienky je treba dohodnúť sa individuálne

b) odosielateľ sa zaväzuje – zásielky zabaliť tak, aby :

- obsah zásielky bol zaistený tak, aby zaisťoval dostatočnú ochranu zvlášť pre krehkú časť obsahu zásielky
- obal zásielky umožňoval bezpečnú manipuláciu a zásielka neohrozovala zdravie a bezpečnosť osôb, ktoré prídu zo zásielkou do styku a budú s ňou manipulovať
- zásielka neohrozovala ďalšie spoločné prepravované zásielky, dopravné prostriedky alebo skladové priestory dopravcov
- zásielka bola riadne označená menom, adresou, telefonickým kontaktom a podľa počtu, tak ako bolo uvedené na objednávke
- pokiaľ budú 3 zásielky označte prvú 1/3- druhá 2/3- tretia 3/3 a podobne
- zásielka ktorá si svojou povahou vyžaduje špeciálne zachádzanie bola dôkladne označená, nakoľko dopravca nezodpovedá za prípadne škody spôsobené nesprávnym zabalením alebo neoznačením zásielky, v prípade potreby nedostatočného zabalenia zásielky poskytujeme možnosť zakúpenia kartónových obalov, bezpečnostnej pásky a pomoc pri balení, tieto požiadavky je nutné uviesť pri zadávaní objednávky v časti objednávkového formulára "Doplňujúce údaje k preprave".

c) prepravca si vyhradzuje, aby obsah zasielanej zásielky neobsahoval :

4. CENA ZASIELATEĽSKÝCH SLUŽIEB

a) odosielateľ sa zaväzuje zaplatiť za poskytnuté služby cenu určenú na základe sadzieb podla cenníka aktuálneho ku dňu prevzatia zásielky

b) cena je stanovená na základe váhy, miesta prevzatia a doručenia zásielky a je možne ju zistiť na webovej stránke spoločnosti, alebo bude oznámená pri potvrdení objednávky

c) dohodnutá cena sa musí zaplatiť ku dňu dohodnutého termínu prevzatia zásielky a to v hotovosti, prevodom na účet spoločnosti, alebo inou dohodnutou formou úhrady. Zásielka, ktorá nebude uhradená v plnej výške v dobe doručenia, bude následne až do doby zaplatenia bezpečne uložená v našich skladových priestoroch


5. PREVZATIE, PREPRAVA A DORUČENIE ZÁSIELKY


a) zásielku prevezme dopravca alebo ním poverený zástupca na adrese odosielateľa alebo na nim dopredu dohodnutom mieste

b) zasielateľ má právo upraviť údaj o hmotnosti zásielky a to v prípade, keď zasielateľ spozná rozdiel medzi údajom uvedeným v objednávke a skutočnou hmotnosťou

c) preprava zásielky môže trvať 7 dni do ČR, SR odo dňa prepravy z GB alebo opačne pri preprave zo SR, ČR do GB dátum najbližšej prepravy je vždy uvedený na webových stránkach spoločnosti, poprípade potvrdeným odberom noviniek, tieto dátumy sú pravidelne aktualizované

d) preprava sa môže predĺžiť v prípade nečakaných udalostí ako sú živelné pohromy napr. zavinené počasím, ktoré má vplyv na lodnú prepravu a podobne o oneskorení budú príjemcovia okamžite v rámci možností informovaní

e) zasielateľ alebo poverený zástupca doručí zásielku na adresu príjemcu alebo dohodnuté miesto uvedené v prepravnom liste, zásielka bude odovzdaná na adresu príjemcu alebo osobe ktorá sa preukáže dokladom totožnosti

f) zásielka sa považuje za doručenú v okamihu prevzatia a potvrdenia podpisom o prijatí zásielky príjemcom, alebo príslušnou osobou uvedenou na prepravnom liste, príjemca svojim podpisom potvrdzuje, že obal zásielky je nepoškodený a zásielka je neporušená a kompletná (v prípade, že zásielka pozostáva z viacerých kusov)

g) pokiaľ nie je možné zásielku doručiť na prvý pokus, zaistí zasielateľ písomnou správou o plánovanom termíne opakovaného doručenia s kontaktnými údajmi, kde je možné dohodnúť iný alternatívny termín doručenia, pripadne vyzdvihnutie zásielky v sklade zasielateľa, na adrese ktorú upresní zasielateľ písomne (email, sms), alebo telefonicky

h) pokiaľ odosielateľ alebo príjemca telefonicky alebo písomne nezruší objednávku prepravy do 24h od jej odoslania zasielateľovi, objednávka je stále platná, pri nevyzdvihnutí zásielky, alebo ak nebude niekto na adrese účtujeme manipulačný poplatok vo výške 20-30£ (cena sa určuje podľa zachádzky)

i) v prípade, že objednávateľ prepravy odmieta zaplatiť za prepravu, alebo za iné objednané služby bez zjavnej príčiny či dôvodu a to aj napriek všetkým snahám prepravcu o kladné vybavenie vzniknutého problému, bude objednávateľ prepravy / zákazník označený ako "NEPLATIČ" a jeho meno a ostatné údaje budú podľa zvyklostí umiestnené v zozname neplatičov na vhodnom mieste na stránkach prevádzkovateľa prepravnej služby.

6. REKLAMÁCIA


7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné prepravné podmienky nadobúdajú platnosť od 21.2.2010 a platia na dobu neurčitú. Dopravca si vyhradzuje právo tieto podmienky kedykoľvek zmeniť alebo upraviť bez oznámenia.Tieto podmienky sa považujú za prijaté pri prevzatí zásielky zasielateľom a príjemcom svojim podpisom na prepravnom liste, potvrdzuje ich akceptovanie účinnosti podmienok po dobu trvania prepravy zásielok. Obchodný vzťah upravený v týchto podmienkach sa vzťahuje k platným zákonom v EU.

Prepravné podmienky aktualizované dňa : 03.08.2017 o 18:37 CET / SEČ

captcha

Veľkosti paliet

EURO paleta 1
- 1200 x 800 x 144 mm
- Pre manipuláciu s nízko zdvižným vozíkom je dvojcestná
EURO paleta 2
- 1200 x 1000 x 144 mm
- Nie je možné s ňou manipulovať s nízko zdvižným vozíkom, pretože má uzavretú spodnú konštrukciu
EURO paleta 3
1000 x 1200 x 144 mm
- Pre manipuláciu s nízko zdvižným vozíkom je dvojcestná
EURO paleta 6
- 800 x 600 x 144 mm
- Pre manipuláciu s nízko zdvižným vozíkom je dvojcestná 
Jednocestné palety
Ľahká jednocestná paleta
- 1200 x 1000 x 123 mm
- 5 vrchných dosiek
- Nosnosť 300 kg
Stredne ťažká jednocestná paleta I.
- 1200 x 1000 x 124 mm
- 7 vrchných dosiek
- Nosnosť do 500 kg
Stredne ťažká jednocestná paleta II.
- 1200 x 1000 x 146 mm
- Nosnosť do 750kg
- 7 vrchných dosiek
Stredne ťažká jednocestná paleta III.
- 1200 x 1000 x 146 mm
- Nosnosť do 1000kg
- Vrch plne pokrytý doskami
Ťažká jednocestná paleta
- 1200 x 1000 x 146 mm
- Nosnosť do 1000 kg
- Vrch pokrytý hranolmi, nie doskami

 

 

Kontaktujte nás