(+421) 944000417

(+421) 948098418

mirec@mirectransport.eu

 

Príjemca zásielky je povinný pri prevzatí si zásielku prezrieť a pri zrejmých a na obale zásielky viditeľných alebo poznateľných poškodeniach, príp. iných zjavných nedostatkoch napr. nedostatočnom množstve obsahu zásielky, atď., tieto chyby, nedostatky, poškodenia, prípadne stratu zásielky (aj čiastočnú) reklamovať u Poskytovateľa.

O rozsahu poškodenia, čiastočnej alebo úplnej strate zásielky musí byť bezodkladne spísaný škodový protokol. Poskytovateľ je povinný takýto zápis spísať. Ďalšia manipulácia s poškodenou alebo chybnou zásielkou musí byť vykonaná v súlade s pokynmi platcu prepravy a súčasne tak, aby nedochádzalo k zvyšovaniu škody na predmetnej zásielke.

Ak nie je poškodenie alebo čiastočná strata obsahu zásielky pri jej odovzdávaní a prevzatí príjemcovi zjavná, je príjemca povinný oznámiť Poskytovateľovi vznik škody bez zbytočného odkladu po tom, čo ju zistil. Reklamáciu zodpovednosti za škodu na zásielke alebo za škody spôsobené neskorým alebo chybným doručením alebo oneskoreným pokusom o doručenie zásielky je nevyhnutné uplatniť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch pracovných dní odo dňa doručenia zásielky príjemcovi alebo vrátenia zásielky odosielateľovi, resp. objednávateľovi prepravy.

Reklamáciu uplatňuje u Poskytovateľa platca prepravy, a to písomne listom, mailom alebo osobne u Poskytovateľa. Ak ide o zodpovednosť za škodu na zásielke v dôsledku straty zásielky, je potrebné reklamáciu uplatniť do troch dní odo dňa, keď mala byť zásielka doručená.

Príjemca je povinný umožniť Poskytovateľovi, aby sa pred spísaním škodového protokolu osobne a fyzicky presvedčil o rozsahu škody.

Škodový protokol nie je a ani nenahrádza uplatnenie reklamácie u Poskytovateľa.

Písomná reklamácia musí obsahovať :

označenie predmetu zásielky,

popis chyby alebo poškodenia zásielky,

číslo zásielky podľa prepravného listu Poskytovateľa,

dátum odovzdania zásielky na prepravu,

údaje o oprávnenej osobe uplatňujúcej reklamáciu (meno a priezvisko fyzickej osoby / obchodné meno právnickej osoby, bydlisko fyzickej osoby / sídlo právnickej osoby, IČO, IČ pre DPH, bankové spojenie a podpis osoby alebo iného zástupcu oprávneného konať v mene právnickej osoby).

K reklamácii je potrebné ďalej pripojiť :

doklad o obsahu a hodnote zásielky (pôvodná nadobúdacia faktúra, prípadne dodací list alebo iný relevantný doklad, preukazujúci obstaranie veci a jeho obstarávaciu cenu, prípadne výrobné náklady),

ak to vyžadujú okolnosti prípadu znalecký posudok na určenie rozsahu poškodenia.

Poskytovateľ je povinný reklamáciu vybaviť najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia. Táto doba sa predlžuje o dobu, po ktorú Poskytovateľ nemal k dispozícii všetky potrebné doklady nevyhnutné na vybavenie reklamácie od zákazníka.

V prípade, že oprávnená osoba uplatňujúca reklamáciu u Poskytovateľa nepreukáže poškodenie obalu zásielky písomným zápisom o škode (škodový protokol), nie je možné kladne vybaviť reklamáciu čiastočnej straty obsahu zásielky alebo poškodenia pri preprave zásielky.

Poskytovateľ zodpovedá za škodu na zásielke, ktorá vznikla po jej prevzatí na prepravu až do jej vydania príjemcovi, v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a VOP, ibaže ju Poskytovateľ nemohol odvrátiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.

Práva vzniknuté zo škody na dopravovaných veciach a z oneskoreného doručenia zásielky sú premlčané uplynutím jedného roka. Pri právach vzniknutých z celkového zničenia alebo straty zásielky plynie premlčacia doba odo dňa, kedy zásielka mala byť doručená príjemcovi, pri ostatných právach odo dňa, kedy zásielka bola doručená. Pre škodu vedome spôsobenú platí všeobecná 4 ročná premlčacia doba.

Náhrada škody nie je vymedzená ako predmet dane podľa § 2 zákona č. 235/2004 Zb. o DPH, a je teda uplatnená bez DPH.

Tag: